W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.ZAMKNIJ

Jesteś w : Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez PHU AS-tur4 - Biuro Podróży

PHU AS-tur4 Biuro Podróży w Jeleniej Górze zwane dalej ORGANIZATOREM, działa zgodnie z ustawą o usługach turystycznych z dnia  29.08.1997 roku wraz z jej późniejszymi zmianami na podstawie zaświadczenia o wpisie do Rejestru Organizatorów  i Pośredników Turystycznych Województwa Dolnośląskiego – zaświadczenie nr 36/0776/2004.

Zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych następuje po dokładnym zapoznaniu się KLIENTA z programem imprezy, warunkami uczestnictwa oraz podpisaniu zgłoszenia – umowy przez obie strony.

 

Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Zawierając umowę KLIENT deklaruje, że jego stan zdrowia umożliwia mu udział w imprezie będącej przedmiotem umowy.


1. KLIENT zobowiązany jest do wniesienia opłaty rezerwacyjnej w momencie podpisania umowy w oparciu o gwarancję ubezpieczeniową w wysokości min. 30 % ogólnej kwoty. Pełną odpłatność KLIENT powinien  uiścić w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Jeżeli zgłoszenie nastąpiło w okresie krótszym niż 30 dni od momentu rozpoczęcia imprezy KLIENT zobowiązany jest uiścić całość. W indywidualnych przypadkach wysokość zaliczki jak i termin wpłaty może być ustalona odrębnie. Brak wpłaty w określonym terminie może spowodować skreślenie z listy  uczestników.


2. Cena imprezy jest ceną stałą, jednak ORGANIZATOR zastrzega sobie możliwość zmiany ceny  ze względu na wzrost kursu walut, kosztów transportu, w tym: cen paliwa i innych czynników zewnętrznych. O wzroście ceny imprezy ORGANIZATOR powinien pisemnie poinformować  KLIENTA, nie później jednak niż na 20 dni przed terminem wyjazdu. KLIENT ma prawo zrezygnować z udziału w imprezie  bez ponoszenia kosztów rezygnacji, jeżeli wzrost ceny będzie wyższy niż 10 %.


3. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, nie później jednak niż 14 dni przez jej rozpoczęciem, (lub w przypadku wycieczek jednodniowych na 3 dni przed ich rozpoczęciem ) w związku z  np. zbyt małą ilością zgłoszonych uczestników lub z powodu działania sił wyższych niezależnych od ORGANIZATORA.


ORGANIZATOR zobligowany jest do poinformowania klienta o anulowaniu  imprezy pisemnie lub  telefonicznie ( powiadomienie telefoniczne dotyczy tylko  wycieczek 1 dniowych ).


4. KLIENT ma prawo do uzyskania wszystkich świadczeń objętych ofertą, która jest integralną częścią umowy i  zawiera cenę imprezy, miejsce pobytu lub trasę wycieczki, rodzaj i kategorię transportu oraz miejsca zakwaterowania, ilość i rodzaj posiłków, wysokość ubezpieczenia i adres ubezpieczyciela, program imprezy. KLIENT ma prawo do uzyskania fachowej pomocy pilota lub innego przedstawiciela ORGANIZATORA w trakcie trwania imprezy.


5. KLIENT jest uprawniony do zgłaszania wszelkich  uwag i sugestii dotyczących realizacji programu bądź otrzymanych świadczeń w trakcie trwania imprezy. W ramach możliwości przedstawiciel ORGANIZATORA zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych usterek czy uwag


6. KLIENT ma prawo do wniesienia reklamacji dotyczących świadczonych przez biuro usług. Reklamacje te powinny być złożone na piśmie w terminie do 7 dni od daty zakończenia imprezy. Po tym terminie reklamacje nie będą uwzględniane. Zasadność tych reklamacji zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni po konsultacji z pilotem, przewoźnikiem i kontrahentem zagranicznym. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być wydłużony.  KLIENTOM, których skargi uznane zostaną za uzasadnione przysługuje prawo do zwrotu części  świadczenia proporcjonalnie do wysokości wyrządzonych szkód. ORGANIZATOR nie ponosi  odpowiedzialności za zdarzenia i okoliczności, które wynikły w trakcie imprezy i w znacznym  stopniu zakłóciły program imprezy, a których ORGANIZATOR nie był w stanie przewidzieć  np. warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację  programu.


7. ORGANIZATOR ubezpiecza uczestników zorganizowanej imprezy turystycznej zagranicznej ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz od Kosztów Leczenia za granicą, imprezy turystycznej krajowej – tylko ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. W przypadku wyjazdu indywidualnego ORGANIZATOR ma obowiązek powiadomić KLIENTA o konieczności posiadania takiego ubezpieczenia, jeżeli nie  jest ono zawarte w cenie imprezy.


8. KLIENT może zrezygnować z udziału w imprezie turystycznej jedynie w formie pisemnej.  Z uwagi na poniesione koszty przy organizacji imprezy ORGANIZATOR ma prawo do dokonania potrąceń z wniesionych przez KLIENTA wpłat:
- 35 zł –  jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie do 45 dni przed jej rozpoczęciem
- 50 % ceny imprezy – przy rezygnacji w terminie między 29, a 7 dniem
- 90 % ceny imprezy – przy rezygnacji w terminie krótszym niż 6 dni
Zwrot wpłaconych kwot następuje jedynie za zwrotem paragonu fiskalnego.


ORGANIZATOR ma obowiązek powiadomić KLIENTA o możliwości zakupu  ubezpieczenia od  kosztów rezygnacji.


KLIENT ma prawo do przeniesienia uprawnień i obowiązków do niniejszej umowy na innego uczestnika ( powiadamiając o tym pisemnie ORGANIZATORA w terminie do 5 dni od rozpoczęcia imprezy i nie ponosi  wówczas kosztów  rezygnacji.


ORGANIZATOR nie będzie dokonywał  zwrotu wartości świadczeń, które zostały w części lub w całości niewykorzystane  z przyczyn leżących po stronie KLIENTA.


9. KLIENT ma obowiązek posiadać ważne dokumenty podróżne oraz przestrzegać przepisy dewizowo- celne 
obowiązujące zarówno w krajach tranzytowych jak i w kraju docelowym. KLIENT zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek pilota grupy oraz do przestrzegania przepisów porządkowych i pożarowych w miejscu pobytu. W razie rażącego naruszania w/w przepisów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników ORGANIZATOR ma prawo rozwiązać umowę z KLIENTEM w trybie natychmiastowym. Wszelkie koszty pobytu za granicą lub powrotu do kraju ponosi wówczas KLIENT. KLIENT odpowiada również materialnie za wszelkie szkody wyrządzone z własnej winy w trakcie podróży i w czasie pobytu. Za szkody wyrządzone przez osoby małoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowi


10. Umowa - zgłoszenie  jest regulowana postanowieniami ustawy o turystyce z dnia 29 sierpnia 1997r. (Tekst jednolity: Dz.U.2004 r. Nr 223 poz. 2268 z późn. zm.).W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


11. Umowę - zgłoszenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

 

WSPÓŁPRACUJEMY:


Projekt i wykonanie: Kmedia.pl Strony Internetowe